ඇයි සිත ඇවිලෙන්නෙ | Niwan Dakimu

3 Views

ඇයි සිත ඇවිලෙන්නෙ | Niwan Dakimu ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu@icloud.com නිවන් දකිමු යූටියුබ් චැනලය - https://www.youtube.com/c/NiwanDaki...

Дата загрузки:2022-06-22T22:10:10+0000

Published
ඇයි සිත ඇවිලෙන්නෙ | Niwan Dakimu

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu@icloud.com
නිවන් දකිමු යූටියුබ් චැනලය - https://www.youtube.com/c/NiwanDakimu/featured

මෙම චැනලය තුල නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා පමණක් නොව බුදු දහමට අදාළ සහා නිවන නැමැති ගංගාවෙන් එතර වීම සදහා ඔබ හට බොහෝ උපකාරයක් වන බුදු බණ ඉදිරියට දමමි.

ඔබ හට ඕනෑම වීඩීයෝවක් වෙන වෙනම පැහැදිලිව නැරඹීම සදහා වෙන වෙනම ලයිස්තු ගත කර ඇත.
එම ලයිස්තු ඔබ හට චැනලය හට ගොස් නැරඹීමේ හැකියාවක් ඇත.

නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා - https://youtube.com/playlist?list=PLiRCN8rajQ4A4h6QMim63ZTphg6PXoriy

හදපාන්ගොඩ නිවාතාප තෙරො - https://youtube.com/playlist?list=PLiRCN8rajQ4CPfK4RqLeZpdPFlzMlOPZx

බළන්ගොඩ රාධා තෙරො - https://youtube.com/playlist?list=PLiRCN8rajQ4A-KN-KPJOy4UVqCkGJPtSM

කවි බණ - https://youtube.com/playlist?list=PLiRCN8rajQ4BoYFQUib2kDXjNta7VzYaD

තෙරුවන් සරණයි
Category
Viagra
Be the first to comment